keskiviikko 24. huhtikuuta 2024

Prikka-palvelu on työkalu nykydokumentointiin

Turun museokeskuksen Prikka-palvelu on päivitetty ja avattu uudestaan. Palvelun avulla museo tallentaa muistoja ja kokemuksia Varsinais-Suomesta. Paikkatietoon perustuva sivusto mahdollistaa digitaalisen joukkoistamisen nykyajan dokumentoinnissa sekä museokokoelmien tietosisältöjen rikastamisen. Samalla tavoitteina ovat paikallisen identiteetin vahvistaminen ja kulttuuriympäristöjen arvostuksen kasvattaminen.

                  Näkymä Humalistonkadulta Yliopistonkadulle, 1967. (Kuva: Keijo Hakanen / TMK) 

Prikka on luotu varsinaissuomalaisille asukkaille. Heitä kuultiin myös sivuston kehittämisvaiheessa, jolloin museokeskuksen sidosryhmiin kuuluvilta asukkailta saatiin arvokasta testaus- ja käyttäjäpalautetta.

Sivusto on työkalu nykydokumentointiin. Palvelu täydentää museokeskuksen haastatteluin, havainnoimalla ja valokuvaamalla toteuttamaa nykydokumentointityötä. Asukkaat voivat tallentaa omia muistoja ja kuvia Varsinais-Suomesta kirjautumalla palveluun. Prikka.fi avattiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 lopulla ja sen toiminnallisuuksia on nyt parannettu.

                Prikka-palvelussa kerätään nyt muistoja Turun kauppahallista. (Kuva: Ilkka Hemmilä /
                Turun kaupunki)
 

Turun museokeskus julkaisee Prikka.fi:ssä kyselyitä ajankohtaisista teemoista sekä lähimenneisyyden ilmiöistä, asioista ja tapahtumista. Museokeskus saa palvelussa julkaistuihin aineistoihin käyttöoikeudet ja voi julkaista niitä esimerkiksi näyttelyissä ja julkaisuissa. Sivuston kautta voi lähettää kyselyjen aiheisiin liittyviä muistoja myös suoraan museolle ilman niiden julkaisemista verkkopalvelussa. Muiden tallentamia muistoja voi lukea kirjautumatta – yksi palvelun tavoitteista onkin edistää kulttuuriperintötiedon digitaalista saatavuutta.

Prikka-palvelu sisältyy Turun museokeskuksen uudenlaisiin tapoihin tutkia ja esittää paikallishistoriaa. Tarkoituksena on lähitulevaisuudessa mahdollistaa myös muiden Varsinais-Suomen museoiden teemakyselyjen julkaiseminen palvelussa, yhteistyössä museokeskuksen kanssa.

Palvelu on käyttäjille maksuton. Sivuston kieliversiot ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kirjautuminen tapahtuu suomi.fi-tunnisteella tai Vaski-kirjastokortilla. Muistot merkitään kartalle ja muistoon voi halutessaan liittää aiheeseen liittyvän, omistamansa valokuvan. Museokeskuksen saamien käyttöoikeuksien lisäksi valokuvan julkaisija voi halutessaan sivustolla lisensoida kuvansa muiden käytettäväksi. Sivusto on luotu mahdollisimman saavutettavaksi, ja muistoja voi sekä julkaista että lukea myös ilman kartan käyttöä.

                Näkymä Aurakadulta kohti kauppatoria, 1961. (Kuva: Keijo Hakanen / TMK) 

Asukkaat voivat auttaa museota tallentamaan millaista on elää tämän päivän Varsinais-Suomessa. Muistot ja kuvat liitetään museokeskuksen arkistoon tuleville sukupolville. Museon kiinnostuksen kohteina ovat niin arkinen elämä, pienet ilmiöt ja huomaamattomat muutokset kuin merkittävämmät tapahtumat ja suuret ilmiöt. Tällä hetkellä Prikka-palvelussa on avoinna kyselyt koskien muistoja Turun kauppahallista, elinkustannusten nousua, muuttuvaa kaupunkia ja turkulaista arkipäivää.

Prikka-palvelusta vastaa Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona toimiva Turun museokeskus. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastasi Weasel Software. Palvelun jatkokehittämiseen saatiin osarahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Palvelussa julkaistaan kyselyitä muutaman kerran vuodessa. Joskus kyselyjä saatetaan julkaista tiheämmin johtuen esimerkiksi ajankohtaisesta aiheesta. Osoitteessa https://prikka.fi voi 31.8.2024 mennessä vastata seuraaviin kyselyihin:

• Muistoja Turun kauppahallista. Punatiilinen Kauppahalli on tarjonnut turkulaisille herkkuja jo yli 120 vuoden ajan. Millaisia muistoja sinulla on Turun kauppahallista?

• Elinkustannusten nousu. Viime aikoina kaikki on kallistunut, niin sähkön hinta kuin elintarvikkeet ja lainojen korotkin. Onko hintojen nousu vaikuttanut elintapoihisi?

• Muuttuva kaupunki. Elinympäristömme muuttuu monenlaisista syistä. Miten sinun ympäristösi on muuttunut ja mitä ajattelet muutoksista?

• Turkulainen arkipäivä. Tavallinen arki piiloutuu usein juhlan ja erityistapauksien alle. Millaista on sinun arkesi, nyt vuonna 2024?

maanantai 23. lokakuuta 2023

Uudisrakentamisen välttäminen pienentää rakennettujen ympäristöjen hiilijalanjälkeä tehokkaasti

Viime vuosina useat arkkitehtuurin ja ilmastokestävän rakentamisen asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa purkavan uudisrakentamisen vaikutuksista rakennettujen ympäristöjen hiilijalanjälkeen. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös Turun museokeskuksessa.

Alueellisena vastuumuseona Turun museokeskus toimii kulttuuriympäristön, rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana Varsinais-Suomessa. Alueelliseen kulttuuriympäristötehtävään kuuluu myös lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Museokeskus antaa vuosittain yli 1000 viranomaislausuntoa esimerkiksi asema-, yleis- tai maakuntakaavoihin, lupa-asioihin ja metsänkäyttöön liittyen. 

 

Kun Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke käynnistyi keväällä 2022, museokeskuksen kulttuuriperintöyksikkö päätti ottaa asiakseen korostaa rakennussuojelun kulttuurisen kestävyyden ohella sen vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen. Turun museokeskus suunnitteli alueellisen vastuumuseotoiminnan osana tehtävien kuntavierailujen yhteyteen rakennussuojelun positiivisia ilmastovaikutuksia korostavan osion. 

 

Kuntavierailuilla museokeskuksen tutkijat tapaavat alueiden käytön suunnittelusta ja lupakäsittelystä vastaavia viranomaisia. Vierailujen tavoitteena on, että alueen kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset hahmottaisivat entistä paremmin purkavan uudisrakentamisen kokonaisvaikutuksen ilmastoon ja näkisivät olemassa olevien rakennusten hyödyntämisen vaihtoehtona sille. 

 

Palaute Turun museokeskuksen tekemistä kuntavierailuista on ollut positiivista, ja rakennussuojelun ympäristövaikutuksia käsittelevä osio on otettu hyvin vastaan. 

 

Rakennussuojelun keskeisiä tavoitteita ovat rakennusten ja rakennusten osien mahdollisimman pitkään käytössä pitäminen, rakennuksissa käytettävien materiaalien ja tekniikan ekologisuus ja helppo korjattavuus sekä rakennusten oikeanlainen ylläpito, joka säilyttää rakennuksen käyttökelpoisena. Nämä tavoitteet kumpuavat rakennettujen ympäristöjen kulttuurisesta kestävyydestä, mutta yhtenevät ekologisen kestävyyden periaatteisiin. 

 

Tämänhetkinen asenneilmapiiri suosii purkavaa uudisrakentamista siitäkin huolimatta, että olemassa olevan rakennuksen perus- tai energiakorjaus on usein myös taloudellisesti edullisempi vaihtoehto. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksilla ja tilasuunnittelun uudistuksilla puolestaan voidaan kehittää olemassa olevien rakennusten soveltuvuutta jatkokäyttöön. Näin rakennuksen elinkaari pitenee.


Tiilinen rakennus Aurajoen rannalla
Purkamisen sijasta rakennuksille on syytä etsiä uusia käyttötarkoituksia, jos ne jäävät alkuperäisessä käytössään tarpeettomiksi. Kuvassa Wärtsilän L-rakennus ennen asuin- ja toimistokäyttöön muuttamista. Kuva: Kaarin Kurri, TMK

 

Kestävyysnäkökulmasta avainasemassa Suomessa on sotien jälkeinen rakennuskanta. Vain muutama prosentti maamme rakennuskannasta on peräisin sotia edeltävältä ajalta, joten sotien jälkeisen rakennuskannan volyymi ja siihen sitoutuneet luonnonvarat ovat määrällisesti huomattavia. 

 

Kulttuurisesti sotien jälkeinen rakennuskanta edustaa kaupungistumisen ja modernisaation perintöä sekä hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista. Joissain tapauksissa llaisten rakennusten purkaminen on perusteltua. Esimerkiksi puutteellisen ylläpidon aiheuttamien ongelmien tai vaikeasti korjattavissa olevien rakenteiden vuoksi korjaaminen voi olla kohtuuttoman haastavaa tai kallista. 

 

Se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että varsin usein purkavan uudisrakentamisen ajurina on joko kyvyttömyys tai haluttomuus nähdä sille vaihtoehtoja. Uudisrakentamisen ympäristövaikutuksista saattaa olla myös virheellisiä mielikuvia. Siksi onkin tärkeää kiinnittää huomio yksittäisen rakennuksen energiatehokkuuden sijaan sen koko elinkaareen. 


Purkava uudisrakentaminen jättää jälkeensä kymmenien vuosien hiilivelan 

 

Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaan rakennettu ympäristö kuluttaa Suomessa puolet raaka-aineista ja 40 prosenttia energiasta, sekä tuottaa yli kolmanneksen kasvihuonepäästöistä. Sillä miten rakennuskantaa suunnitellaan, rakennetaan, ylläpidetään ja korjataan, on siis suuri merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa. 

 

Usein törmää olettamaan, että ekologisesti kestävä rakennettu ympäristö saavutetaan parhaiten kiinnittämällä huomio vähähiiliseen uudisrakentamiseen. Olettama ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että varsin usein uudisrakennuksen tieltä joutuu väistymään purettavaksi tuomittu jo olemassa oleva rakennus. Kun tarkastellaan rakentamisen hiilijalanjälkeä, pitäisi tarkastella koko elinkaarta – uudisrakentamisen tapauksessa siitä alkaen, kun tontin edellinen rakennus raivataan pois tieltä. 

 

Rakennussuojelulla on siis tärkeä rooli paitsi kulttuurisesti, myös ekologisesti kestävässä yhteiskunnassa. Jo olemassa olevaan rakennuskantaan on sitoutunut mittava määrä luonnonvaroja, joten sen käyttöajan pidentäminen vaikuttaa suoraan rakennetun ympäristön kuluttaman raaka-aineen kokonaismäärään. Purkavan uudisrakentamisen sijaan huomion tulisikin kohdistua korjausrakentamiseen.


Tiilinen koulurakennus kadulta päin kuvattuna
Turun kaupungin tavoitteena on korvata S:t Olofsskolanin koulutalo uudisrakennuksella nykyrakennuksen korjaamisen ja laajentamisen sijasta. Kuva: Kaarin Kurri, TMK

Kun purkavan uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen hiilipäästöjä tarkastellaan aikajanalla, saadaan muodostettua kokonaisvaltainen kuva vaihtoehtojen ilmastovaikutuksista. 

 

Tapaustutkimukset osoittavat, että olemassa olevan rakennuksen peruskorjaaminen on purkavaa uudisrakentamista vähähiilisempi vaihtoehto tyypillisesti useita kymmeniä vuosia. Toisin sanoen rakennuksen peruskorjauksen hiilijalanjälki kasvaa purkavan uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä isommaksi vasta vuosikymmeniä rakennustyömaan valmistumisen jälkeen. 

 

Mikäli energiantuotanto vähähiilistyy tulevaisuudessa, rakennuksen käytön aikaiset hiilipäästöt pienenevät entisestään. Tällöin purkavan uudisrakentamisen vaatiman hiili-investoinnin takaisinmaksuaika kasvaa yhä pidemmäksi. 

 

Jos halutaan hillitä ilmastonmuutosta tässä ajassa, lähivuosikymmenet ovat ratkaisevia. Rakennuksen peruskorjauksen korvannut uudisrakentaminen jättää jälkeensä hiilivelan, jonka takaisinmaksuaika on tyypillisesti 30–50 vuotta. Ilmastonmuutoksen torjunta ei voi odottaa niin kauaa. Sen vuoksi korjausrakentamisen potentiaalia rakennettujen ympäristöjen hiilialanjäljen pienentämisessä ei tule ohittaa. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...